21 ngày vòng quanh thế giới

21 ngày vòng quanh thế giới: Bao gồm 21 bài học tương ứng với 21 quốc gia trên thế giới. Mỗi bài học sẽ gồm một bài đọc tiếng Anh có nội dung liên quan tới một quốc gia. Nối các quốc gia này trên bản đồ thì bạn sẽ đi đủ một vòng thế giới trong 21 ngày. Mỗi bài học bạn sẽ biết thêm về văn hóa, đời sống,...hay một danh nhân nổi tiếng của đất nước đó.Bạn sẽ học được rất nhiều điều từ các bài học. Bạn sẽ biết thêm từ vựng, biết thêm về văn hóa của các quốc gia,...

Chúc các bạn học tốt nhé.

Page 1 of 2 1 2

Don't Miss It